Program Rodzina 500 plus - Gmina Goleniów Program Rodzina 500 plus – Gmina Goleniów

Wychowuję jedno dziecko

Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka. Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego:

800 zł netto na osobę w rodzinie lub

1200 zł jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne.

Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny, przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.

500 zł na każde dziecko niezależnie od dochodu dostaną rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Kto będzie wypłacał świadczenie?

Świadczenie wychowawcze w Gminie Goleniów będzie wypłacał Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie, ul. Pocztowa 13.

 

Kiedy składać wniosek?

Wniosek trzeba będzie składać co roku w miejscu zamieszkania. W Gminie Goleniów można to będzie zrobić osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Goleniowie lub za pośrednictwem poczty. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz. Jeśli wniosek złożymy do końca czerwca 2016 r., dodatek będzie wypłacany z wyrównaniem od kwietnia.

W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.

Na początku OPS będzie miał trzy miesiące na wydanie decyzji i wypłatę świadczenia.

 

Jakie formalności muszę wypełnić?

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię dowodu osobistego
 • kopię odpisu aktu urodzenia dziecka lub dzieci

Tylko gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko będzie ustalany dochód rodziny. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci. W tym przypadku do wniosku trzeba będzie dołączyć:

 • oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób
 • w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,
 • w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów,
 • w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce,
 • w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia.

Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica, a także z Funduszu Alimentacyjnego.

Rokiem kalendarzowym, który będzie brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres (trwający od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r.) jest rok 2014. W kolejnym okresie (2017/2018), który rozpocznie się 1 października 2017 r., rokiem „bazowym”, z którego dochód rodziny będzie brany pod uwagę będzie rok 2016.

Samorząd sam będzie weryfikować czy dane są prawdziwe.

 

Na jaki okres będzie przyznane świadczenie?

W pierwszym okresie świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okres od kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 r. kiedy program wchodzi w życie.

W kolejnych latach świadczenie będzie przyznawane na 12 miesięcy – od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.

 

W jaki sposób będzie wypłacane?

Świadczenie będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przelewem na konto lub gotówką.

 

Co z innymi świadczeniami?

Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, m.in. z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego czy stypendiów dla uczniów i studentów.